Model de Política de Seguretat Documental
Model de Política de Seguretat Documental

_Estàndars tècnics

__ ESTÀNDARS TÈCNICS DE SIGNATURA ELECTRÒNICA D’ACTE JURÍDIC

Cada estàndard tècnic de signatura electrònica d’acte jurídic és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA PARTICULAR per a una transacció determinada en un context concret d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració”.

Els estàndars tècnics de signatura electrònica d’acte jurídic disposen d’OID de l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.

 

Actes de ciutadà

ETSEAJ-Acte-de-ciutada-v2r0
ETSEAJ-Comunicacio-previa-ciutada-v2r0
ETSEAJ-acte-voluntat-ciutada-v2r0
ETSEAJ-Acte-negocial-ciutada-v2r0
ETSEAJ-Acte-conformitat-ciutada-v2r0
ETSEAJ-declaracio-responsable-ciutada-v2r0
ETSEAJ-sol_licitud-ciutada-v2r0
ETSEAJ-Queixa-o-suggeriment-v2r0

Actes de l’Administració

ETSEAJ-vist-i-plau-v2r0
ETSEAJ-transmissio-electronica-dades-v2r0
ETSEAJ-sol_licitud-administracio-v2r0
ETSEAJ-tramit-v2r0
ETSEAJ-resolutori-v2r0
ETSEAJ-recepcio-electronica-v2r0
ETSEAJ-publicacio-electronica-v2r0
ETSEAJ-proposta-v2r0
ETSEAJ-notificacio-electronica-v2r0
ETSEAJ-declaracio-responsable-administracio-v2r0
ETSEAJ-copia-simple-v2r0
ETSEAJ-copia-autentica-v2r0
ETSEAJ-copia-autentica-migrada-v2r0
ETSEAJ-copia-autentica-digitalitzada-v2r0
ETSEAJ-copia-autentica-compulsada-v2r0
ETSEAJ-consultiu-v2r0
ETSEAJ-constancia-electronica-v2r0
ETSEAJ-comunicacio-electronica-v2r0
ETSEAJ-Acte-negocial-de-l-Administracio-v2r0
ETSEAJ-Acte-foliacio-v2r0
ETSEAJ-Acte-fiscalitzacio-v2r0
ETSEAJ-Acte-dacio-de-fe-v2r0
ETSEAJ-Acte-de-l-Administracio-v2r0
ETSEAJ-Acte-certificant-v2r0
ETSEAJ-Acte-administratiu-v2r0
ETSEAJ-Acte-aixecament-acta-v2r0

 


ALTRES ESTÀNDARS TÈCNICS

 

__ ESTÀNDARS TÈCNICS D’AUTENTICACIÓ

ETAC-TLS-v1r0
ETAC-WSSec-v1r0

 

__ ESTÀNDARS TÈCNICS DE CERTIFICACIÓ

Per a Entitats de Segell de Data i Hora

ETCESF-nivell-U-v1r0 XML

Per a Signatura de Codi

ETCFC-nivell-U-v1r0 XML

Per Aplicacions Segures

ETCAS-nivell-A-v1r0
ETCAS-nivell-M-v1r0 XML

Per Servidors Segurs

ETCSS-nivell-A-v1r0
ETCSS-nivell-M-v1r0 XML

Per a Segells electrònics

ETCSL-nivell-A-v1r0 XML
ETCSL-nivell-M-v1r0 XML

Per a Seus electròniques

ETCSE-nivell-A-v1r0 XML
ETCSE-nivell-M-v1r0 XML

Per a Persones Físiques

ETCPF-nivell-1-v1r0 XML
ETCPF-nivell-2-v1r0 XML
ETCPF-nivell-3-v1r0 XML
ETCPF-nivell-4-v1r0 XML

Per a Persones Jurídiques

ETCPJ-nivell-1-v1r0 XML
ETCPJ-nivell-2-v1r0
ETCPJ-nivell-3-v1r0 XML
ETCPJ-nivell-4-v1r0 XML

Per al Personal al servei d’una Organització

ETCPSO-nivell-1-v1r0 XML
ETCPSO-nivell-2-v1r0
ETCPSO-nivell-3-v1r0 XML
ETCPSO-nivell-4-v1r0 XML

Per a Entitats sense personalitat jurídica

ETCESP-nivell-1-v1r0
ETCESP-nivell-2-v1r0
ETCESP-nivell-3-v1r0 XML
ETCESP-nivell-4-v1r0 XML

Per a representants

ETCR-nivell-1-v1r0
ETCR-nivell-2-v1r0
ETCR-nivell-3-v1r0 XML
ETCR-nivell-4-v1r0 XML

Per al Personal d’una Administració Pública

ETCPSA-nivell-1-v1r0 XML
ETCPSA-nivell-2-v1r0 XML
ETCPSA-nivell-3-v1r0 XML
ETCPSA-nivell-4-v1r0 XML

 

__ESTÀNDARS TÈCNICS DE SEGURETAT CRIPTOGRÀFICA

ETSCA-codi-segur-verificacio-v1r0

 

__ ESTÀNDARS TÈCNICS DE SEGURETAT DOCUMENTAL

Gestió d’objectes

ETSDGO-signats-v1r0

Tipologia documental

ETSDTD-acta-organ-col_legiat-v1r0
ETSDTD-declaracio-responsable-v1r0
ETSDTD-informe-v1r0
ETSDTD-notificacio-v1r0
ETSDTD-rebut-registre-EiS-v1r0
ETSDTD-requeriment-v1r0
ETSDTD-resolucio-v1r0
ETSDTD-sol_licitud-v1r0

 

__ESTÀNDARS TÈCNICS DE XIFRATGE

ETXC-TLS-v1r0