Política de privacitat


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

Astrea La Infopista Jurídica SL (a partir d’ara “ASTREA”) amb adreça social a Avinguda de Blondel núm. 21, 2 pis, de Lleida, CP 25002.

Pot contactar amb ASTREA a través dels següents mitjans:

Contacte web: https://contact.astrea.cat 
Twitter: https://astrea.es/t
Correu electrònico: contacteweb [arroba] astrea.cat
Teléfono: +34 977 345 405

 

 

D’on procedeix i quina informació recollim?

 

A. Dades facilitades directament per l’interessat

Per atendre les seves consultes cal que faciliti determinades dades.

És responsabilitat de cada interessat que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades i només ells seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

B. Dades recollides de forma automatitzada a través de galetes

ASTREA recapta , de forma automatitzada a través de galetes, o dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, dades sobre la navegació i ús realitzat pels nostres usuaris a l’accedir a la plataforma d’ASTREA . En est i cas, la informació recollida es refereix a les dades de context .

Per a més informació sobre aquest tractament, pot consultar la Política de Cookies de ASTREA.

 

C. Dades de xarxes socials

ASTREA no té accés als perfils socials de les persones o entitats .

ASTREA no interactua publicant notícies sobre la seva activitat.

 

D. Dades obtingudes de fonts públiques

ASTREA no recopila dades de fonts públiques.

 

Per què i per a què tracta ASTREA les dades esmentades personals?

Les dades personals es recullen exclusivament per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa, fonamentades en les següents bases legitimadores:

1 . Consentiment de l’interessat per a l’enviament d’informació , assistència i publicitat sobre productes i serveis de ASTREA , per qualsevol mitjà, fins i tot mitjançant comunicacions electròniques o equivalents .

El consentiment atorgat pels apoderats o autoritzats per a les finalitats abans indicades, als efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI ) , s’entendrà donat tant en el seu propi nom com en el de l’entitat jurídica a la qual representen.

2 . Interessos legítims d’ASTREA :

En el cas de sol·licitants de serveis d’ASTREA podrà realitzar accions o comunicacions comercials i / o publicitàries, per qualsevol mitjà, fins i tot mitjançant comunicacions electròniques o equivalents, relacionades amb productes o serveis similars als contractats, d’acord amb l’article 21 LSSI .

Podrà oposar-se a aquest tractament basat en l’interès legítim, seguint les indicacions recollides en la clàusula “Drets dels interessats” d’aquesta política de privacitat.

ASTREA podrà tractar els dades de contacte facilitades per persones físiques que prestin serveis en una entitat per mantenir la relació amb aquesta s . Únicament es tractaran les dades necessàries per a la seva localització professional.

3 . Compliment d’una obligació legal

Facilitar l’interessat l’exercici dels seus drets en virtut dels articles 15 a 22 de l’RGPD i donar curs a la sol·licitud rebuda en el termini d’un mes d’acord amb el que disposa el RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i qualsevol altra legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

 

Amb qui comparteix ASTREA aquesta informació?

ASTREA comparteix la seva informació amb:

  • Prestadors de serveis contractats per ASTREA (encarregats de l’tractament). ASTREA exigeix a tots els seus encarregats, contractualment, que només facin servir les dades personals facilitades per a la finalitat prevista en el corresponent contracte i que, a la seva finalització, tornin o destrueixin aquestes dades personals.

D’altra banda, ASTREA únicament comunicar les seves dades personals per obligació legal.

 

Conservació de dades

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes que resultin de l’exercici de les corresponents accions de reclamació en la via administrativa i judicial. Transcorreguts els terminis de prescripció, les seves dades seran destruides.

 

Drets dels interessats

Té dret a sol·licitar confirmació sobre si ASTREA està tractant les seves dades personals i, si és així, a accedir a aquestes dades. Igualment, té dret a sol·licitar o sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Si algun dels seus dades personals és inexacte o incomplet, ha de sol·licitar la seva rectificació.

Té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades i / o sol·licitar la supressió dels mateixos.

Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.         
  • Si el tractament fos il·lícit, però s’oposés a la supressió de les seves dades.         
  • Quan ASTREA no necessiti les seves dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.         
  • Quan s’hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.         

A més, en qualsevol moment, pot revocar el consentiment prestat.

Per al correcte exercici dels seus drets, ASTREA li sol·licita que, al formular la seva sol·licitud, acrediti la seva identitat mitjançant una còpia del seu DNI, o document oficial equivalent, i identifiqui l’empresa (o empreses) a la qual figurin vinculats seves dades, si es dóna el cas. Els canals a la seva disposició són:

Carta postal: ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL. Av Blondel 21, 2n. 25002-LLEIDA Att. “Protecció de Dades”

Correu electrònic: contacteweb[arroba]astrea.cat, indicando en el asunto “Protecció de Dades”.

Si considera que ASTREA no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades , quan ho consideri oportú pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es), davant la qual podrà presentar una reclamació.

 

Actualització de la política de privacitat

ASTREA s’esforça per millorar contínuament els seus serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats. Per això actualitzarà aquesta política de privacitat periòdicament. Li aconsellem que la consulteu de forma regular.

 

De part de l’equip que compon ASTREA li agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.